Vedrørede lufthavnsbyggerier

Af Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit, +299 53 34 14

 

Økonomiske og trafikalekonsekvenser skal sikres i forbindelse med lufthavnsbyggerier

Reaktion i forbindelse med bekymringer i forbindelse med omstruktureringen af lufttrafikken her i landet.
Vi er alle efterhånden klar over, at det centrale element ved oprettelsen af Kalaallit Airport A/S er forlængelserne af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat til atlantlufthavne på mindst 2200 meter samt anlæggelse af nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq på 1499 meter.
I forbindelse med disse byggerier er det forventeligt at flere byer bliver i større eller mindre grad ramt, og her taler vi om byer der allerede har lufthavne, i det man nævnte at Sisimiuts, Maniitsoqs, Aasiaats, Qaarsuts, Upernaviks, Qaanaaqs og Paamiuts lufthavne skal nedgraderes, og at man sågar vil kunne benytte mindre fly med mindre passager- og fragtkapacitet.
Sisimiut er en mellemstor by og dermed er der mange der benytter sig af flyrejser.
Byen benyttes i stor grad af trawlere for losning af deres fangster og dermed sendes der større og tunge reservedele, ligesom trawlerbesætningerne også udskiftes.

 

Størrelsen af fly

Udskiftning af Dash 7 fly med Dash 8 har haft store konsekvenser, hvorfor de nu fremlagte planer giver anledning til bekymring for de konsekvenser de måtte afstedføre.
Sisimiut og Aasiaat er uddannelsesbyer og dermed ankommer og afrejser der mange elever til disse byer og tanker om at skulle betjene disse byer med fly der kun kan have 19 passagerer er ikke en kvalificeret løsning.

 

Kangerlussuaq og Narsarsuaq

Ikke mindst vil en realisering af Kalaallit Airport A/S' planer om anlæggelse af lufthavne få store konsekvenser for Kangerlussuaq og Narsarsuaq, og hvis jeg selv må komme med min vurdering herfor, så vil bygdernes eksistens blive ramt direkte, og dermed vil de blive ramt på antal af indbyggere i løbet af ganske få år, og dette vil medføre, at Landskassen vil få store udgifter i forbindelse med oprydning samt nedrivninger.
Med hensyn til Kangerlussuaq samt nedgradering af eksisterende lufthavne henholdsvis Sisimiut samt Manittsoq er det sandsynligt, at forholdene der vil have store konsekvenser for Qeqqata Kommunias økonomi.
Det er sandsynligt at fraflytningen af yderdistrikterne og bygderne vil vokse i de kommende år, fordi at mange byers trafikbetjening med fly vil blive hårdt ramt, hvorfor sådanne planer ikke videre kan bør få tilslutning.

 

Vi har noget vi skal have udredt

Det er i orden at resten af landets byer, Qasigiannguit, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Narsaq, Nanortalik samt Ittoqqortoormiit får grusbaner samt at Tasiilaq får en 1499 meter bane, men vi ved ikke med sikkerhed hvornår disse vil blive anlagt, for det eneste vi kan se nu, er at der er afsat midler til forundersøgelser.
Der er flere af de ovennævnte byer der er blevet ramt af dårlig betjening med hensyn til sø- og lufttrafik på både passager og godstransport, og derfor er det ønskeligt at man sætter årstal på disse anlægsplaner, således at disse ikke skal sidde tilbage med forhåbninger og optimisme i årevis.

 

Konsekvenser af lufthavnsbyggerierne

Jeg ønsker at stille spørgsmålstegn ved følgende i forbindelse med lufthavnsbyggerierne her i landet: Større konkurrence på trafikområdet, at man nedsætter bevillinger til trafikområdet også for de borgerrettede bevillinger, for man kan stille spørgsmålstegn ved om disse forhold vil være til gavn for udviklingen af erhvervslivet og turismen, idet man ønsker at give færre muligheder for de nuværende lufthavnsbyer, ligesom det er tvivlsomt om billetpriserne vitterligt vil falde. Jeg kan ikke se, hvor det er omkostningerne vil blive nedbragt og vil disse betyde at antallet af rejsende vil stige? Jeg ønsker at sætte spørgsmålstegn ved om planerne vil afstedkomme besparelser for det offentlige, hvorfor det er ønskeligt at der fremlægges dokumentation for de nævnte besparelser ligesom at jeg har svært ved at tro, at de offentliges rejseomkostninger vil blive nedbragt*.

 

Folk betaler

For når alt kommer til at, så kan man kun hente midler til omstrukturering af lufttrafikken her i landet fra landets egne borgere.
Man taler ikke kun om enkelt by i forbindelse med omstruktureringen, for omstruktureringen vil også medføre ændringer af de materiel der benyttes ved trafikbetjeningen, Nuuk skal nok blive betjent af flytyper á la Norsaq, men denne er jo også ved at blive bedaget og skal sikkert snart udskiftes, ligesom Ilulissat og Qaqortoq skal betjenes af helt andre flytyper og for nuværende ser det ud til, at resten af kysten vil blive betjent af flytyper der tager op til 19 passagerer, ligesom det kan forestilles, at Bell 212 stadigvæk vil blive benyttet.

 

Begrundelse for reaktion

Overskriften for Inatsisartut beslutning for knap 2 år siden lyder således: "Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut i indeværende valgperiode pålægges at indarbejde en samlet regional luftfartsinfrastruktur i sektorplan for luftfart med henblik på at nedbringe vort lands samlede transportomkostninger og øge beflyvningsfrekvensen. I sektorplanen indarbejdes således en regionaliseret prioritering af nedgradering henholdsvis opgradering af eksisterende lufthavne og heliporte/helipads til regionale landingsbaner."

 

Afslutning

Derfor er der mange forskellige spørgsmål der kræver svar, for at undgå at regningen bliver sendt til alle samt hvis vi skal undgå at billetpriserne stiger voldsomt.
Afslutningsvis kan jeg kun håbe på, at Naalakkersuisut vil informere vore medborgere i hele landet om de drømme og planer de har om flytrafikken.